خیریه ملائک (معصومی سابق) نگه داری از کودکان 7 تا 25 ساله 

(میدان. اندرزگو) 22235206

 

انجمن بیماران سرطانی

77512041 -2

 

م.خ.ح.از کودکان سرطانی

22451414

 

انجمن ام س ایران

66953907

 

مرکز خیریه حضرت فاطمه زهرا(س)

22290848 -9

 

مرکز خیریه دستهای مهربان

66437965 -66936507

 

مرکز معلولین و سالمندان قدس

44986275

 

انجمن مدکاری امام زمان(عج)

4461881/6 -88906061

 

م.خ.توانبخشی معلولین ذهنی

22215554-22208750

 

انجمن احیای شنوایی ایران

66645603

 

مرکز نیکوکاران رعد الغدیر

66305352-4

 

 

ج.امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)

23051110-55154165

 

مرکز.ح. زنان و کودکان پناهنده

88842859 -88848722

 

م.خیریه.اشراف الانبیاء(ص)

22454646

 

مرکز خیریه نیکوکاران وحدت

77490454

 

انجمن نابینایان ایران

22541691-22560060

 

مرکز خیریه زین العابدین امام سجاد(ع)

55856388

 

م.خ.امام علی(ع) همای رحمت

33702134

 

بنیاد خیریه زینب کبری(س)

22821549

 

دفتر خیریه حضرت قاسم بن الحسن(ع)

33063302-33067602